Cele

Cele Fundacji to:  

  1. udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom w  rodzinnej pieczy zastępczej, osobom sprawującym tę pieczę oraz propagowanie rodzinnej pieczy zastępczej;

  2. pomoc dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,  dzieciom zagrożonym utratą opieki rodzicielskiej oraz dzieciom odrzuconym, zaniedbanym, krzywdzonym;

  3. pomoc rodzinom mającym trudności w pełnieniu obowiązków opiekuńczych, rodzinom w kryzysie, dysfunkcyjnym, dotkniętym problemami uzależnień, zagrożonym utratą lub ograniczeniem praw rodzicielskich;

  4. wspieranie  rodzin, dzieci i osób w trudnej sytuacji życiowej, materialnej oraz wyrównywanie ich szans życiowych i  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

  5. przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom

 

 

 
Bezpłatnie pity wypełniamy z PITax.pl Łatwe podatki.