Działalność

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego, w  szczególności w zakresie:

 1. pomocy społecznej,  w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywania szans życiowych tych rodzin i osób;
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalności charytatywnej;
 4. ochrony i promocji zdrowia;
 5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 7. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 8. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 9. działalności  na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 10. promocji i organizacji wolontariatu;
 11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 13. działalności na rzecz innych  organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.


Udzielamy wsparcia w miarę aktualnych możliwości i niestety wielu próśb nie jesteśmy w stanie spełnić.

O działalności Mazowieckiej Fundacji Rodzin Zastępczej możesz posłuchać w audycji radiowej PR1 Polskiego Radia

Pobierz MP3

Przedstawiamy także krótki film prezentujący działalność Fundacji w ostatnich latach

 

 

 
Bezpłatnie pity wypełniamy z PITax.pl Łatwe podatki.